Език

Линкове

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.SMEBP.COM

В сила от 25.05.2018 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, Агенция за развитие на човешките ресурси , ЕИК 117621322, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Кресна 14, („Сдружението“, „АРЧР“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази интернет страница www.smebp.com се притежава от Агенция за развитие на човешките ресурси и се управлява от Сдружението в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. АРЧР се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. АРЧР не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. АРЧР не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

АРЧР събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Сдружението за изпълнение на предоставяне на услугите на АРЧР. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Сдружението, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които АРЧР може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на АРЧР и предоставяте информация на Сдружението.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на профил на дружество, регистриране на интернет страницата ни, - имената на дружеството, електронния и физически адрес на дружеството, лице за контакт в дружеството – длъжност, служебен телефон и e-mail; - За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола; - Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за АРЧР са: - Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни: -- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие; - Маркетинг дейности на Сдружението на основание дадено съгласие. Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите и съдържанието. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на услугите и комуникацията с клиентите на АРЧР.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В дадени случаи АРЧР може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят услуги, свързани с дейността на Сдружението или помагат на АРЧР в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. За случаите, в които АРЧР споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на АРЧР, Сдружението има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори. Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – АРЧР да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

АРЧР не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между АРЧР и дружество/организация, действащо като изпълнител за определени услуги или партньор по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз. В тези случаи АРЧР гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

АРЧР взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи. Всички служители на АРЧР са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си. За случаите, в които АРЧР споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на АРЧР, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на АРЧР, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Е-business pages; - право на достъп до личните Ви данни, обработвани от АРЧР; - право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни; - право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; - право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.; - право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на smebp@smebg.net или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Русе, ул. Кресна 14, Агенция за развитие на човешките ресурси. Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп. Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на АРЧР, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В АРЧР, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: smebp@smebg.net

По пощата: гр. Русе, ул. Кресна 14, Агенция за развитие на човешките ресурси.