Език

Линкове
ID: 500084

Име на фирмата:

Фирма (латиница):

Година на основаване: 1996

Език на въвеждане: BG


Виж Бизнес профилаТърсене

Резюме:

Производство на масла и нефтопродукти

Oils and petroleum products production

Herstellung von Ölen und Erdölprodukten

Producţie de uleiuri şi produse petroliere.


Вид сътрудничество:

 • Представител
 • Дистрибутор

Целеви държави:

 • Австрия
 • България
 • Германия
 • Друг(а)
 • Румъния
 • Словакия
 • Сърбия
 • Унгария
 • Хърватия
 • Чехия

Пълно описание:

От своето създаване през 1996 година, компанията се специализира в производството на моторни, индустриални и специални масла. През изминалите години ЛУБРИКА натрупа опит и техническа експертност в сферата. Това ни превърна в една от водещите български компании в производството на смазочни продукти.

Фирмата разполага със значителни производствени мощности и широка търговска мрежа. ЛУБРИКА поддържа богата гама от над 150 вида нефтопродукти с високо качество. ЛУБРИКА е сертифицирана по ISO 9001-2008.

Фирмата има отлично оборудвана химико-технологична лаборатория, която е акредитирана по БДС EN ISO/ IEC 17025:2006.

Since its establishment in 1996 the company has specialized in the production of engine oils, industrial oils and special oils. During recent years LUBRICA has gained great experience and technical expertise in this field. This has made us one of the leading Bulgarian companies in the production of lubricants.

The company has considerable production capacities and a wide sales network. LUBRICA produces an extensive range of more than 150 high quality petroleum products. LUBRICA is certified in accordance with ISO 9001-2008.

The company has a perfectly equipped chemical and technological laboratory which is accredited in accordance with BDS EN ISO 17025:2006.

Seit seiner Gründung in 1996 ist das Unternehmen auf Herstellung von Motor-, Industrie- und Sonderölen spezialisiert. In den vergangenen Jahren sammelte LUBRICA Erfahrung und technische Fachkenntnisse in diesem Bereich. Das machte uns zu einem der führenden bulgarischen Unternehmen in der Herstellung von Schmierprodukten.

Das Unternehmen verfügt über eine wesentliche Produktionskapazität und ein breites Handelsnetz. LUBRICA pflegt eine große Palette von über 150 Erdölprodukten von hoher Qualität nach ISO 9001-2008.

Das Unternehmen hat ein ausgezeichnet ausgerüstetes technologisches Labor, akkreditiert gemäß BDS EN ISO/ IEC 17025:2006.

Începând cu înfiinţarea sa în anul 1996, compania s-a specializat în producţia
de uleiuri de motor, industriale şi speciale. Pe parcursul anilor trecuţi, LUBRICA a acumulat experienţă şi expertiză tehnică în acest domeniu. Acest fapt ne-a transformat într-una din companiile bulgare lideri în producţia de lubrifianţi.

Compania dispune de facilităţi de producţie semnificative şi de o reţea comercială largă. LUBRICA menţine o gamă bogată de peste 150 feluri de produse petroliere, cu înaltă calitate. Lubrica are certificat ISO 9001:-2008.

Compania are laborator excelent de încercări chimice şi tehnologice, acreditată conform BDS EN ISO/ IEC 17025:2006.

Основни предимства:

ЛУБРИКА инвестира в иновативни технологии, които съкращават производствените разходи, намаляват ефекта върху заобикалящата ни среда и повишават качеството на крайния продукт. Ние се ангажираме да опазваме околната среда, като поддържаме високи стандарти на безопасност.

Отношенията с клиенти са в основата на пазарното поведение на ЛУБРИКА. Фирмата се стреми да подпомага партньорите си в осъществяването на техните проекти. ЛУБРИКА работи за изграждане на дълготрайни връзки с партньорите си чрез висок професионализъм и взаимно доверие.

Успехът на ЛУБРИКА се дължи на натрупания ни опит, находчивостта ни в бизнес средата, силните партньорства и доказаната способност да доставяме висококачествени услуги и продукти.

LUBRICA invests in innovative technologies, which cut down the production costs, reduce the impact on the environment and improve the quality of the finished products. We commit ourselves to preserve the environment by maintaining high safety standards.

LUBRICA’s market behaviour is based on the relations with the customers. The company tries to support its partners in their project implementation. LUBRICA works for the establishment of long-lasting relationships with its partners through high professionalism and mutual confidence.

LUBRICA’s success is the result of the gained experience, the resourcefulness in the business circles, the strong partnerships and the proved ability to deliver high quality products and services.

LUBRICA investiert in innovative Technologien, die die Produktionskosten reduzieren, den Umweltschutz verbessern und die Qualität vom Endprodukt erhöhen. Wir engagieren uns für den Umweltschutz, indem wir hohe Sicherheitsstandards erfüllen.


Die Beziehungen zu unseren Kunden sind bestimmend für unser Verhalten auf dem Markt. Wir bemühen uns, unsere Partner bei der Realisierung von ihren Projekten zu unterstützen. LUBRICA arbeitet für den Aufbau von langfristigen Partnerschaftsbeziehungen mittels Professionalismus und gegenseitigen Vertrauen.

Der Erfolg von LUBRICA ist eine Folge der gesammelten Erfahrung, unserer Findigkeit im Businessumfeld und der bewährten Fähigkeit, hochqualitative Dienstleistungen und Produkte anzubieten.

LUBRICA a investit în tehnologii inovative, care contribuie la reducerea cheltuielilor de producţie, efectului asupra mediului înconjurător şi la creşterea calităţii produsului finit. Ne angajăm în prezervarea mediului înconjurător, menţinând standarde înalte de calitate.

Relaţiile cu clienţii stau în baza comportamentului pe piaţă a companiei LUBRICA. Compania se străduieşte să-şi ajute partenerii în realizarea proiectelor acestora. LUBRICA lucrează pentru realizarea legăturilor de lungă durată cu partenerii sai prin profesionism înalt şi încredere reciprocă.

Succesul LUBRICA se datorează experienţei acumulate, ingeniozităţii în mediul de afaceri, parteneriatelor puternice şi abilitatea dovedită de a livra produse şi servicii de înaltă calitate.

Изисквани характеристики: