Език

Линкове

Добре дошли в SMEBP.NET!

С достъпа до сайта SMEBP.NET и неговото ползване вие приемате настоящата политика без ограничения или условия. По тази причина вашето посещение в сайта smebp.net става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате smebp.net.

Собственик на съдържанието на сайта smebp.net e Aгенция за развитие на човешките ресурси. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Aгенция за развитие на човешките ресурси, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Кресна 14, с Булстат 117, наричано по-долу за краткост АРЧР или "SMEBP.NET" от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна SMEBP.NET в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта SMEBP.NET. Онлайн каталогът е създаден и поддържан от АРЧР и е находящ се на следния Интернет адрес: SMEBP.NET.

Посредством онлайн каталога потребителите получават възможност да получат съдържащата се на сайта информация или да се възползват от нея по начина, описан в настоящите Общи условия и след изричното им приемане от страна на потребителите. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на българо - румънския бизнес каталог.

SMEBP.NET предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

SMEBP.NET дава възможност за реклама в бизнес каталога на всички действащи фирми.

Всички услуги, предлагани от SMEBP.NET, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на SMEBP.NET.

Като нежалана поща се класифицират съобщения с рекламна цел изпращани чрез услугата "ключови думи" до множество клиенти на каталога, които не са заявили желание да получават такъв род информация.

Въпреки че SMEBP.NET полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и SMEBP.NET не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт тъй като информацията в SMEBP.NET е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги.

Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на АРЧР, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта smebp.net, вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на авторски права, както и да копира находящите се на сайта снимки, графики, лога и др. материали.

Клиентът и потребителят могат да използват информацията от smebp.net като нямат право да я изтеглят по никакъв начин, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.

SMEBP.NET си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

SMEBP.NET не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

SMEBP.NET не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

SMEBP.NET не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

SMEBP.NET не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

SMEBP.NET не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта SMEBP.NET.

Базата данни, информацията за фирмите на SMEBP.NET, наличните на сайта лога, снимки, изображения, текстове, както и формулировката, подредбата и структурата на данните, достъпни от сайта, са обект на авторско право. Цялата финансова и организационна инициатива за събирането, подреждането, контрола и подбора на информацията, достъпна от домейна SMEBP.NET, е дело на АРЧР.

Базата данни на SMEBP.NET е публично достъпна с цел да бъде ползвана от потребителите и клиентите. Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включената информация.